Ochrana osobních údajů

Podmínky Ochrana osobních údajů

I.

základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je BONY plus sro, IČ: 47 089 105, se sídlem Hviezdoslavova 48 , 01001 Žilina (dále jen: "správce").
Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hviezdoslavova 48, 01001 Žilina
email: bonyplus@bonyplus.sk

telefon: +421 774 361 105 ,  +420 948 25 51 02, +420 948 789 499, +421 774 361 105

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jednoho či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 1. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné fsmlouvu uzavřít či její ze strany správce plnit,
 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 1. podílející se na dodání zboží / služeb / provádění plateb na základě smlouvy,
 2. zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 3. zajišťující marketingové služby.

2. Správce hodlá předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
 3. právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
 4. právo namítat proti zpracování podle čl. 21 GDPR a
 5. právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Webové stránky a použití souborů cookies


1. Soubory cookie používané na našich stránkách je možné rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie" jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek, dlouhodobé tzv. "Persistent cookie", zůstávají uložené ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud jejich ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
2. Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají, nebo konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů, trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů, remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému cílení, esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

IX.
Možnost odmítnutí cookies


1. Nastavení použití cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit jejich na vámi vybrané typy.
2. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie naleznete na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů.
chrome
Firefox
Internet-Explorer
Android

VIII.
Závěrečná ustanovení


1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl / a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.